REKLAMAČNÝ PORIADOK

Penzión **, Charitný domov, Dolný Smokovec 19

 

Článok I.

Úvod

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách a predávaných a poskytovaných v Penzióne **, Charitný domov, Dolný Smokovec 19 vydávame tento reklamačný poriadok na základe Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Článok II.

Právo a miesto uplatnenia reklamácie

1. Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.

2. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.

3. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti Penzión **, Charitný domov, Dolný Smokovec 19.

4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zakúpení služby a taktiež kópiu faktúry (prípadne zmluvy) o obstaraní služby prípadne iný doklad.

 

Článok III.

Postup a vybavovanie reklamácie

1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je povinný zamestnanec Penzión **, Charitný domov, Dolný Smokovec 19, spísať s klientom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný klientom a zamestnancom Penziónu**, Charitný domov, Dolný Smokovec 19.

2. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.

3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich pracovných dní.

4. Penzión **, Charitný domov, Dolný Smokovec 19 je povinný písomne informovať klienta o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdŕžania podkladov zo strany klienta. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.

5. Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Musí sa vystaviť v dvoch vyhotoveniach jeden obdrží klient a druhý osoba poverená vybavovaním reklamácii v Penzióne **, Charitný domov, Dolný Smokovec 19. Tento doklad slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie.

6. V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis nie je možné prešetriť ani dodatočne reklamáciu

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 11.2020