Všeobecné obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané s odkazom na ustanovenie par. 273 zákona č. 413/1991 Zb. Obchodný zákonník spoločnosťou Caritas Spiš, s.r.o. , IČO: 46 357 882, so sídlom: Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel Sro, vo vložke č. 28760/V., ktorá je prevádzkovateľom Penziónu Caritas**Charitný dom, nachádzajúceho sa na adrese: Dolný Smokovec 19, 059 81 Dolný Smokovec – Vysoké Tatry.

Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. Ubytovací́ poriadok je okrem iného zverejnený na recepcii Penziónu Caritas**Charitný dom (ďalej len „Penzión“).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom penziónu a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní izieb v penzióne na ubytovanie, školiacej miestnosti penziónu a jedálne na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.
 3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok penziónu poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
 4. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením penziónu.
 5. Tieto VOP sa stavajú pre penzión záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

DEFINÍCIA POJMOV

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

Klientom – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s penziónom zmluvu o poskytnutí služieb alebo si vytvorí (telefonicky, e-mailom) s penziónom záväznú objednávku (rezerváciu).

Penziónom – objekt prevádzkovaný spoločnosťou Caritas Spiš, s.r.o. , so sídlom: Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie , IČO: 46 357 882 s názvom Penzión Caritas **Charitný dom.

Zmluvnými stranami – penzión a klient.

Službou – akékoľvek služby poskytované penziónom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, a kongresové služby.

Individuálnym klientom – spravidla 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby penziónu alebo rezervujú ubytovanie v penzióne v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Skupinou – spravidla 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby penziónu alebo rezervujú ubytovanie v penzióne v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Podujatím – spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb penziónu.

Organizátor podujatia – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s penziónom, ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.

Okamihom úhrady – moment, kedy penzión získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, úhradou na recepcii penziónu v  hotovosti alebo platobnou kartou.

Škodou – skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi penziónom a klientom o poskytovaní jednej alebo viacerých služieb, uzatvorená v akejkoľvek podobe, vrátane listinnej, elektronickej, prípadne využitím internetového rezervačného systému penziónu alebo tretími osobami v mene a/alebo na účet penziónu.
 2. Uzatvorením zmluvy sa penzión zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť penziónu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú s čerpaním služieb penziónu.
 3. Zmluva vzniká potvrdením objednávky (rezervácie) klienta zo strany penziónu. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, telefonicky, e-mailom.
 4. Zmluvní partneri sú penzión a klient. Pokiaľ služby penziónu objednávala tretia osoba (sprostredkovateľ), voči penziónu je povinnou (zmluvnou) stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

UBYTOVACIE SLUŽBY – individuálni klienti

 1. Penzión je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s penziónom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s penziónom na tom osobitne dohodol.
 2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je penzión oprávnený účtovať poplatok za oneskorené uvoľnenie izby podľa aktuálneho cenníka.
 3. Ak sa klient nenasťahoval do penziónu najneskôr do 16.00 hod. dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, penzión je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi. Ak klient sa chce ubytovať po 16.00 hod. je povinný to vopred nahlásiť hotelu.
 4. Ak sa klient ubytuje v penzióne pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii penziónu. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jeho inventáru. V prípade, že penzión zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu penziónu, je klient povinný nahradiť penziónu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 6. Pobyt klienta v penzióne upravuje ubytovací poriadok a prevádzkové poriadky penziónu. Tieto poriadky sú pre klientov penziónu záväzné.
 7. Penzión je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste  (trezor). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom penzión nezodpovedá.

UBYTOVACIE SLUŽBY – skupiny 

 1. Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia Čl. III. VOP.

CENY ZA PENZIÓNOM POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré penzión poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
 2. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.
 3. Cenník služieb je k nahliadnutiu na recepcii penziónu.
 4. Ceny uvedené v cenníku penziónu sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.
 5. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia ceny penziónu, môže penzión dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.
 6. K zmene ceny môže penzión pristúpiť̌ aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom penziónu počet rezervovaných izieb, rozsah poskytovaných služieb, dĺžku pobytu ap.
 7. Penzión je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred na základe vyhotovenej faktúry. Faktúra musí obsahovať̌ všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.
 8. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy penzión mohol disponovať̌ uhradenou čiastkou, t.j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech úctu penziónu.
 9. Pri omeškaní s platbou je penzión oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% omeškanej platby za každý deň omeškania.
 10. Započítanie pohľadávky klienta voči penziónu je možné iba v prípade, že započítateľná pohľadávka klienta voči penziónu je nesporná alebo právoplatná.
 11. Na žiadosť klienta môže penzión vydať darčekový poukaz na poskytnutie služieb. Darčekový poukaz môže byť uplatnený počas doby jeho platnosti, a to na poskytnutie služieb, ktoré sú v ňom uvedené. Nevyčerpanú sumu darčekového poukazu nie je možné vymeniť za peniaze.
 12. Darčekový poukaz možno využiť len do termínu, ktorý je na ňom uvedený. Márne uplynutie tohto termínu má za následok zánik platnosti darčekového poukazu a nemožnosť ďalšieho využitia služieb na jeho základe.
 13. Klient nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov za zakúpené a zaplatené darčekové poukážky na služby poskytované penziónom.

PODUJATIA

 1. Na zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť penziónu konečný počet účastníkov najneskôr 10 pracovných dní pred konaním podujatia.
 2. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na žiadosť klienta, penzión poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností, s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá.
 3. Zmena v pobyte účastníkov podujatia o viac než 10% musí byť s penziónom vopred dohodnutá. Pri takejto zmene (odchýlke) počtu účastníkov si penzión vyhradzuje právo jednostranne zameniť potvrdené miestnosti, dohodnutý štandard a technické vybavenie musia zostať zachované.
 4. Pri zmene počtu účastníkov o viac než 10% je penzión tiež oprávnený prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu. Základom vyúčtovania je skutočný počet účastníkov.
 5. Pri podujatiach v priestoroch jedálne, ktoré trvajú dlhšie ako do 21:00 hod. a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia (nad rámec otváracích hodín) môže penzión účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení.
 6. Organizátor prípadne objednávateľ podujatia nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi s výnimkou predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody s penziónom. V takýchto prípadoch penzión účtuje servisný príplatok podľa aktuálneho cenníka.
 7. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ̌ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.
 8. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva klientom penzión nezodpovedá. Pri podujatí je organizátor (objednávateľ) povinný vysporiadať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv.
 9. Organizátor podujatia alebo objednávateľ sú povinní bezodkladne informovať penzión, ak je podujatie spôsobilé vyvolať verejný záujem, narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy penziónu a iných klientov penziónu. Penzión je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich znášať.
 10. Inzeráty v novinách alebo iné zverejnenie v médiách (tlačových, elektronických ap.) reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, konanie politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré by mohli poukazovať na akýkoľvek vzťah k penziónu, prípadne sú spôsobilé poškodiť dobré meno penziónu alebo parazitovať na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci výslovný, písomný súhlas penziónu.
 11. Pokiaľ penzión pre organizátora podujatia, na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia, prípadne objednávateľa. Penziónu tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči organizátorom podujatia.
 12. Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení organizátora, resp. objednávateľa podujatia pri použití elektrickej siete penziónu vyžaduje jeho písomný súhlas. Penzión si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady penziónu.
 13. Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach penziónu vznikajúceho použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor (objednávateľ) podujatia, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. Penzión je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.
 14. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia príp. jeho objednávateľ v plnej miere zodpovedá organizátor (objednávateľ) podujatia.
 15. Akýkoľvek vnesený dekoračný materiál alebo predmet musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Penzión je oprávnený vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je potrebné inštaláciu a umiestnenie vnesených materiálov a predmetov vopred dohodnúť s penziónom.
 16. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ organizátor alebo objednávateľ podujatia toto opomenie a predmety ponechá v miestnosti podujatia, penzión je oprávnený do času odstránenia týchto predmetov účtovať nájom za miestnosť. Penzión je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, príp. jeho objednávateľa bez toho, aby mu vznikla zmluva o úschove alebo uložení.

PLATBA ZA SLUŽBY

 1. Pokiaľ nie je s penziónom uzatvorená iná písomná dohoda, je klient povinný uhradiť 100% ceny dojednaných služieb ešte pred ich poskytnutím na základe vyhotovenej faktúry bankovým prevodom.
 2. Úhrada platby je potvrdením záväznosti zmluvy.
 3. V prípade, že platba nebude uhradená včas, penzión si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

ODSTÚPENIE, ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY. STORNO PODMIENKY

 1. Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.
 2. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží penziónu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou častou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie (služby) a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia.
 3. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, sú storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia nasledovne:

Pri podujatiach je penzión oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

 • stornovanie medzi 20.-10. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb 50% predpokladanej ceny
 • stornovanie 9 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb 100% predpokladanej ceny

Pri ubytovaní individuálnych klientov je penzión oprávnený účtovať̌ nasledovné storno poplatky:

 • stornovanie medzi 20.-15. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 30% predpokladanej ceny ubytovania
 • stornovanie medzi 14.- 6. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 50% predpokladanej ceny ubytovania
 • stornovanie medzi 5 a menej dní pred plánovaným nástupom na pobyt až do 100% predpokladanej ceny ubytovania.
 • Pri ubytovaní skupín platia storno podmienky ako pri podujatiach (bod 3a).

Pri ubytovaní skupín platia storno podmienky ako pri podujatiach (bod 3a).

 1. Náklady na penziónom objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia, ktoré už penziónu vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške. Pri poskytovaní stravovacích služieb je predpokladaná celková cena je súčtom dohodnutých cien za nápoje, jedlo, prenájom priestorov a poplatky za iné služby.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY PENZIÓNU

Penzión je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bola dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, penzión disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt penziónu sa svojho práva na odstúpenie nezriekne. Penzión je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade:

 1. bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve, klient netrvá na plnení zo strany penziónu, klient má voči penziónu neuhradené už splatné záväzky, pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, penzión však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom,
 2. sa vyskytli okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá (napr. vyššia moc), ktoré robia splnenie zmluvy nemožným, služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností,
 3. má penzión opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť penziónu voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii penziónu

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPOSOBENÚ NA VNESENÝCH ALEBO ODLOŽENÝCH VECIACH

 1. Penzión zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré za týmto účelom odovzdané niektorému z  pracovníkov penziónu.
 2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá penzión len do výšky 300 EUR. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatní najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient o škode dozvedel.
 3. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla na parkovisku nevzniká zmluva o úschove, resp. o uložení. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva penzión nezodpovedá.
 4. Penzión nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany penziónu v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. V priestoroch penziónu hosť nesmie používať vlastné elektronické spotrebiče s príkonom nad 1000W, ibaže ide o použitie bežnej elektroniky ako sú mobilné telefóny, notebook, tablet , a pod.
 2. V čase od 22:00 hod do 7:00 hod. sú všetci hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 3. Hosť nie je oprávnený v ktorejkoľvek časti penziónu  premiestňovať akékoľvek zariadenie, či robiť akékoľvek iné úpravy, na ktoré nezíska predchádzajúci písomný súhlas penziónu.
 4. Za bezpečnosť maloletých hostí zodpovedá počas celého pobytu, dospelý hosť, ktorý ho sprevádza.
 5. Zvieratá nesmú byť prinesené do penziónu.
 6. Fajčenie je dovolené len vo vyhradenom priestore penziónu. V ostatných priestoroch penziónu, (všetkých vnútorných prevádzok a izieb) je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má penzión právo uložiť klientovi pokutu vo výške 50,-€ za každé zistené porušenie.
 7. Do penziónu nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.
 8. Penzión prevezme správy, poštové zásielky a zásielky tovaru určené pre hostí. Zásielky hostí odošle na požiadanie klienta a za úhradu.
 9. Nájdené veci penzión posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v penzióne uskladňujú maximálne tri mesiace. Po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete budú nájdené veci zanedbateľnej hodnoty (do 20 eur), znehodnotené. Iné veci budú odovzdané príslušným orgánom, ak budú ochotné vec prevziať, inak bude s nimi naložené ako s vecou zanedbateľnej hodnoty. Nie je povinnosťou penziónu vyhľadávať majiteľa nájdenej veci. Hosť, ktorý je majiteľom stratenej veci je povinný sám z vlastnej iniciatívy zistiť, či sa medzi nájdenými vecami nenachádza vec v jeho vlastníctve. Uvedené neplatí, ak nájdená vec, resp. jej príslušenstvo umožňuje zistiť majiteľa bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania klientom budú spracovávané v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. vo ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytnuté osobné údaje budú penziónom spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach penziónu tvoriacich penzión, a to pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania, poskytnutia a evidencie vzájomných plnení poskytovaných na základe zmluvy. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím osobám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi sprístupnené osobám, ktoré pre penzión zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracovávanie osobných údajov.
 2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje klient penziónu v zmysle par. 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol v rozsahu uvedenom v rezervačnom formulári alebo v elektronickej komunikácii s personálom recepcie (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo pasu) na marketingové účely, najmä na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (napr. „newslettrov“). Svoj súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely môže klient kedykoľvek písomne odvolať.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa  spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela.
 4. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v  priestoroch penziónu a na stránkach penziónu www.penzioncaritas.sk
 5. VOP sú účinné od 1.6.2024. Penzión si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorá bude účinná dňom vydania nového znenia VOP a zverejnenia na web stránke www.penzioncaritas.sk

V Dolnom Smokovci, dňa 01.06.2024

Caritas Spiš, s.r.o.

prevádzkovateľ Penziónu Caritas**Charitný dom

v zastúpení Mgr. Ing. Katarína Vojteková, konateľ